Coaching Testimonial ๐Ÿ† RESULTS Focused 1 on 1 Consulting With Andy Laughlin ๐Ÿ™Œ

Hello, this is Kev from LifeSuccessEngineer.com! Today I have a short coaching testimonial from Andy Laughlin. Check out a little background on Andy here!

Watch the video below:

=> Watch The Video On YouTube <=

Hey Kev, Andy here. I just wanted to record this quick video to say thank you to you. A massive, massive thank you for these last 16 or 18 weeks we've worked together. For me, it's been absolutely fantastic. I got so much out of your coaching and you were the first coach that I've ever had, and it was a difficult period for me having decided to leave my job and starting my own business, and having you there by my side taking me forward and encouraging me and putting the mirror in front of me to let me see what I was and what I wasn't doing was just absolutely invaluable. And having been a coach myself in my previous job, I know how difficult how coaching can be sometimes and I know that good coaching is difficult to do and difficult to come across, and I was really, really impressed with your approach and I was really, really impressed with the way that you always clearly focused on me and my needs, really cared about what I was looking for and what I was struggling with, and I found that really, really amazing, and every step of the way you were showing me lots of different things I could be doing and gave me lots of advice as well as putting the mirror in front of me so that I could see what I was and what I wasn't doing and what I could be doing, and for me that was really, really invaluable, so I want to give you a massive, massive thank you.

Further down the line, I really, really hope that we'll be working together again. And this, for anybody who's considering taking up Kev's coaching, I cannot recommend Kev highly enough and I would encourage you to do so. This is a man who has been there and done it. He has gone through the process of building his own business in his spare time while working a full time job, and a difficult full time job. He's done it, he's got himself to the point where he was able to leave his business and he can show other people how to do exactly that as well. But that's not the main reason that I would recommend Kev's coaching. I recommend this coaching because for me, what I felt was that Kev really, really cared. He cared about me. He wasn't there for his ego or anything like that. He cared about me, he wanted results for me and he wanted to get results for me on my terms. He wanted to help me to achieve what I wanted, and when he had to put some accountability in front of me, when he had to help me be a little bit tough on myself or whatever, he was able to do that as well, but the guy has a fantastic attitude, he has a fantastic drive to achieve, but also a fantastic balance in his life and he doesn't overlook his family in terms of business or anything like that.

He's a very balanced guy, very human, very caring, and he's been through that journey and he understands what most of us are going through, particularly if we're getting into the world of business, perhaps being in a job or whatever before. So I didn't mean this testimonial to be so rambling, but I was really impressed with you Kev, and I want to thank you again for everything that you gave me in the last few months, and most particularly the confidence that you gave me in myself. Thanks very much!

Do you think you'd benefit from one to one coaching? Let me know in the comments! ๐Ÿ™‚

Please check out my social media platformsย and subscribe to keep in touch faster:

Thank you so much for your support. I really appreciate it!ย